Free Learning Thai
. . . . .

LEKTION 13

ICH SUCHE EIN HOTEL


AUSSPRACHE
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu


Hotel - Dieses Hotel - Das Hotel
Roongreim - Roongreim nie - Rongreim nan
Kannst (1) du mir (2) ein bisschen (3) helfen (4) ?
(Frau:) Khoen tsoeaaj (4) tsjan (2) nooj (3) daaj (1) maaj ?
(Mann:) Khoen tsoeaaj (4) phom (2) nooj (3) daaj (1) maaj ?
Ich suche ein Hotel
(Frau:) Tsjan moonghaa roongreim joe
(Mann:) Phom moonghaa roongreim joe
Kennen (1) Sie ein gutes (2) Hotel (3) ?
Khoen roedjak (1) roongreim (3) tiediedie (2) maaj ?
Kennen (1) Sie dieses (2) Hotel (3) ?
Khoen roedjak (1) roongreim (3) nie (2) maaj ?
Was (1) ist der Name (2) von diesem (3) Hotel (4) ?
Roongreim (4) nie (3) tsjuu (2) wa araaj (1) ?
Ich kenne dieses (2) Hotel (3)
(Frau:) Tsjan roedjak (1) roongreim (3) nan (2)
(Mann:) Phom roedjak (1) roongreim (3) nan (2)
Das (1) ist ein sehr großes (2) Hotel (3)
Roongreim (2) nie (1) jaaj maak (2)
Das (1) ist ein sehr gutes (2) Hotel (3)
Roongreim (3) nan (1) die maak (2)
Das (1) ist ein sehr teures (2) Hotel (3)
Roongreim (3) nan (1) peing (2) maak
Wo (1) ist dieses (2) Hotel (3) ?
Roongreim (3) nie (2) joetienaaj (1) ?
Das (1) Hotel (2) befindet sich in Bangkok Straße (3)
Roongreim (2) nie (1) joetie thanon (3) Bangkok
Wo ist diese (1) Straße (2) ?
Thanon (2) nie (1) joetienaaj ?
Das (1) Hotel (2) ist weit (3) von (4) hier (5)
Roongreim (2) nan (1) joe klaaj (3) djaak (4) tienie (5)
Ist das Hotel weit von hier?
Roongreim nan joe klaaj djaak tienie roeplaauw (= Dies ist eine Frage)?
Ist das (1) Hotel (2) weit (3) von (4) hier (5) ?
Roongreim (2) nan (1) klaaj (3) djaak (4) tienie (5) maaj ?
Kannst (1) du mich (2) zu (3) diesem Hotel bringen (4) ?
Khoen saamaat (1) pha (4) pom (2) paaj-tie (3) roongreim nie daaj maaj ?
Ja - Nein
Daaj - Maaj daajCHIANG MAI

CHIANG MAI