Free Learning Thai
. . . . .

LEKTION 26

REGEN - WIND - STURN - KALT


AUSSPRACHE
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu


Regen - Starker/Heftiger Regen (Starkregen)
Fon (fon tok) - Fon tok maak / Fon tok reing
Wind - Starker/Heftiger Wind
Lom - Lom reing
Sturm - Heftiger Sturm / Gewitter
Phaajjoe - Morasoem
Es regnet heute
Wannie fon tok
Es regnet heute sehr stark
Wannie fon tok maak - Wannie fon tak reing
Morgen wird es regnen
Proengnie fon tja tok
Es gibt heute einen Sturm - Es stürmt heute
Wannie mie phaajjoe


Kalt - Es ist kalt
Naaw
Es ist sehr kalt
Naaw maak - Naaw maak maak
Es ist sehr kalt heute
Wannie naaw maak maak - Naaw maak wannie
Es ist kalt draußen
Khangnook naaw maak
Heiß - Es ist heiß
Roon
Es ist sehr heiß
Roon maak - Roon maak maak
Es ist sehr heiß heute
Wannie roon maak maak – Roon maak wannie
Es ist warm drinnen
Khangnaaj roon maak


Nass - Trocken
Pi-jak - Heing
Alles ist nass/feucht
Thoekjaang pi-jak mod
Alles ist trocken
Thoekjaang heing


FOTO (c) Nick Steemans
KAO SOK
FOTO (c) Nick Steemans
KAO SOK