Free Learning Thai
. . . . .

LEKTION 19

WANN ? - WIE SPAT ?


AUSSPRACHE
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu


Wann? - Wie spät? ?
Moearaaj ? - Khiemoong ?
Wann kommst Du? - Wie spät kommst Du? ?
Moearaaj khoen tja maa ? - Khiemoong khoen tja maa ?
Khoen tja maa moearaaj ? - Khoen tja maa khiemoong ?
Wann kommt er? - Wie spät kommt er ?
Moearaaj khauw tja maa ? - Khiemoong khauw tja maa ?
Khauw tja maa moearaaj ? - Khauw tja maa khiemoong ?
Wann kommt sie? - Wie spät kommt sie?
Moearaaj theu tja maa ? - Khiemoong theu tja maa ?
Theu tja maa moearaaj ? - Theu tja maa khiemoong ?
Wann kommen Sie? - Wie spät kommen Sie?
Moearaaj poeerkhauw tja maa ? - Khiemoong poeerkhauw tja maa ?
Poeerkhauw tja maa moearaaj ? - Poeerkhauw tja maa khiemoong ?
Wann kommen Sie? - Wie spät kommen Sie?
Moearaaj poeerkhoen tja maa ? - Khiemoong poeerkhoen tja maa ?
Poeerkhoen tja maa moearaaj ? - Poeerkhoen tja maa khiemoong ?


Wann kann ich kommen ?
Moearaaj tsjan (phom) tja maa daaj ?
Wie spät kann ich kommen?
Tsjan (Phom) tong paaj khiemoong ?
Ich komme um 14:00 Uhr
Tsjan (Phom) tja maa toon baaj soong moong
Ich komme um (1) 14:30 Uhr
Tsjan (Phom) tja maa toon (1) baaj soong moong saamsib naathie
Tsjan (Phom) tja maa toon (1) baaj soong moong khrung
Ich komme heute Nachmittag
Tsjan (Phom) tja maa toon baaj
Ich komme an diesem Abend
Tsjan (Phom) tja maa toon hoewakam
Ich komme später (1)
Ieksakkroe (1) tsjan (phom) tja maa
Ich komme morgen
Tsjan (Phom) tja maa proengnie


07:00 - a.m.
Ich gehe ins (1) Bad (2) um (3) 7 Uhr
Tsjan (Phom) paaj tie (1) hongnaam (2) toon (3) tjed moong tjsaauw
08:00 - a.m.
Du gehst frühstücken (1) um 8 Uhr
Khoen paaj taan (= kin) ahaantsjaauw (1) toon peid moong
09:00 - a.m.
Er geht zu (1) Eugeen um 9 Uhr
Khauw paaj haa (1) (= phob) Eugeen toon kaauw moong tsjaauw
Khauw paaj phob (1) (= haa) Eugeen toon kaauw moong tsjaauw
10:00 - a.m.
Wir gehen in den Laden um 10 Uhr
Raw paaj tie haang sib moong tsjaauw
11:00 - a.m.
Sie gehen in das Hotel um 11 Uhr
Poeerkhoen paaj tie roongreim toon sibed moong
12:00 - a.m.
Sie gehen in ein Restaurant um 12 Uhr
Poeerkhauw paaj tie raanahaan toon tieang


Wann schließt die Bar ? - Wie spät schließt die Bar?
Bar pit khiemoong ? - Bar pit moearaaj ?
Wann schließt das Hotel ? - Wie spät schließt das Hotel ?
Roongreim pit khiemoong ? - Roongreim pit moearaaj ?
Der Laden schließt um 20.00 Uhr
Haang pit soong toem
Um welche Uhrzeit möchten Sie gehen ?
Khoen jaak tja paaj moearaaj ?
Wie spät möchten Sie gehen ?
Khoen jaak tja paaj toon khiemoong?
Wie spät musst du gehen ?
Khoen tja paaj toon khiemoong?
Wann musst du gehen ?
Khoen tja (toong) paaj moearaaj ?
Wann gehen wir essen ?
Raw tja paaj kin (= taan) toon khiemoong ?
Wir essen um 20.00 Uhr
Raw tja kin (= taan) toon soong toemCHIANG RAI

CHIANG RAI