Free Learning Thai
. . . . .

LEKTION 1

NUMBERS - ZAHLEN


AUSSPRACHE
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Noeng - Soong - Saam - Sie - Haa
6 - 7 - 8 - 9 - 10
Hok - Tjed - Peid - Kaauw - Sib
11 - 12 - 13 - 14 - 15
Sibed - Sibsoong - Sibsaam - Sibsie - Sibhaa
16 - 17 - 18 - 19 - 20
Sibhok - Sibtjed - Sibpeid - Sibkaauw - Jiesib
10 - 20 - 30 - 40 - 50
Sib - Jiesib - Saamsib - Siesib - Haasib
60 - 70 - 80 - 90 - 100
Hoksib - Tjedsib - Peidsib - Kaauwsib - Noengrooj


21 - 22 - 23
Jiesibed - Jiesibsoong - Jiesibsaam
31 - 32 - 33
Saamsibed - Saamsibsoong - Saamsibsaam
41 - 42 - 43
Siesibed - Siesibsoong - Siesibsaam
51 - 52 - 53
Haasibed - Haasibsoong - Haasibsaam
61 - 62 - 63
Hoksibed - Hoksibsoong - Hoksibsaam
71 - 72 - 73
Tjedsibed - Tjedsibsoong - Tjedsibsaam
81 - 82 - 83
Peidsibed - Peidsibsoong - Peidsibsaam
91 - 92 - 93
Kaauwsibed - Kaauwsibsoong - Kaauwsibsaam


100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150
Noengrooj - Noengroojsib - Noenroojjiesib - Noengroojsaamsib - Noengroojsiesib - Noengroojhaasib
160 - 170 - 180 - 190 - 200
Noengroojhoksib - Noengroojtjedsib - Noengroojpeidsib - Noengroojkaauwsib - Soongrooj
101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110
Noengroojnoeng - Noengroojsoong - Noengroojsaam (...)
111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120
Noengroojsibed - Noengroojsibsoong - Noengroojsibsaam (...)
121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130
Noengroojjiesibed - Noengrookjiesibsoong - Noengroojsiesibsaam (...)
131 - 132 - 133
Noengroojsaamsibed - Noengroojsaamsibsoong - Noengroojsaamsibsaam
141 - 142 - 143
Noengroojsiesibed - Noengroojsiesibsoong- Noengroojsiesibsaam
151 - 152 - 153
Noengroojhasibed - Noengroojhasibsoong - Noengroojhasibsaam
161 - 162 - 163
Noengroojhoksibed - Noenggroojhoksibsoong - Noengroojhoksibsaam
171 - 172 - 173
Noengroojtjedsibed - Noengroojtjedsibsoong - Noengroojtjedsibsaam
181 - 182 - 183
Noengroojpeidsibed - Noengroojpeidsibsoong - Noengroojpeidsibsaam
191 - 192 - 193
Noengroojkaauwsibed - Noengroojkaauwsibsoong - Noengroojkaauwsibsaam


100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000
Noengrooj - Soongrooj - Saamrooj - Sierooj - Haarooj - Hokrooj - Tjedrooj - Peidrooj - Kaauwrooj - Noengphan
1 - 10 - 100 - 1000 - 10000 - 100000 - 1000000
Noeng - Sib - Noengrooj - Noengphan - Noengmoen - Noengsein - Noenglaan


214 = 567 = 1478 = 12371 =
377 = 739 = 4725 = 52753 =
688 = 398 = 9876 = 73874 =
443 = 199 = 4351 = 22117 =
932 = 805 = 5899 = 44690 =FILMS ON THE INTERNET


COUNTING 11-20


COUNTING 10-20-30-40...


COUNTING 21-22-23-24...


COUNTING 1-10


COUNTING 1-100


COUNTING 100-10000
KANCHANABURI / River Kwai

KANCHANABURI / River Kwai