Free Learning Thai
. . . . .

LEZIONE 19

QUANDO ?


PRONUNCIA
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu


Quando ? - A che ora ?
Moearaaj ? - Khiemoong ?
Quando vieni ? - A che ora vieni ?
Moearaaj khoen tja maa ? - Khiemoong khoen tja maa ?
Khoen tja maa moearaaj ? - Khoen tja maa khiemoong ?
Quando viene ? - A che ora viene ?
Moearaaj khauw tja maa ? - Khiemoong khauw tja maa ?
Khauw tja maa moearaaj ? - Khauw tja maa khiemoong ?
Quando viene ? - A che ora viene ?
Moearaaj theu tja maa ? - Khiemoong theu tja maa ?
Theu tja maa moearaaj ? - Theu tja maa khiemoong ?
Quando vengono ? - A che ora vengono ?
Moearaaj poeerkhauw tja maa ? - Khiemoong poeerkhauw tja maa ?
Poeerkhauw tja maa moearaaj ? - Poeerkhauw tja maa khiemoong ?
Quando viene ? - A che ora viene ?
Moearaaj poeerkhoen tja maa ? - Khiemoong poeerkhoen tja maa ?
Poeerkhoen tja maa moearaaj ? - Poeerkhoen tja maa khiemoong ?


Quando posso venire ?
Moearaaj tsjan (phom) tja maa daaj ?
A che ora devo venire ?
Tsjan (Phom) tong paaj khiemoong ?
Vengo alle 2:00 pm
Tsjan (Phom) tja maa toon baaj soong moong
Vengo alle (1) 2:30 pm
Tsjan (Phom) tja maa toon (1) baaj soong moong saamsib naathie
Tsjan (Phom) tja maa toon (1) baaj soong moong khrung
Vengo oggi pomeriggio
Tsjan (Phom) tja maa toon baaj
Vengo questa sera
Tsjan (Phom) tja maa toon hoewakam
Vengo dopo (1)
Ieksakkroe (1) tsjan (phom) tja maa
Vengo domani
Tsjan (Phom) tja maa proengnie


07:00 - a.m.
Vado in (1) bagno (2) alle (3) 7 a.m.
Tsjan (Phom) paaj tie (1) hongnaam (2) toon (3) tjed moong tjsaauw
08:00 - a.m.
Si va alla calazione (1) alle 8 del mattino
Khoen paaj taan (= kin) ahaantsjaauw (1) toon peid moong
09:00 - a.m.
Va a (1) Eugeen alle 09:00 a.m.
Khauw paaj haa (1) (= phob) Eugeen toon kaauw moong tsjaauw
Khauw paaj phob (1) (= haa) Eugeen toon kaauw moong tsjaauw
10:00 - a.m.
Andiamo al negozio, alle ore 10 a.m.
Raw paaj tie haang sib moong tsjaauw
11:00 - a.m.
Si va in albergo alle ore 11 a.m.
Poeerkhoen paaj tie roongreim toon sibed moong
12:00 - a.m.
Vanno al ristorante alle ore 12 a.m.
Poeerkhauw paaj tie raanahaan toon tieang


A che ora chiude il bar? - Quando il bar chiude ?
Bar pit khiemoong ? - Bar pit moearaaj ?
A che ora chiude l'Hotel? - Quando chiude l'Hotel ?
Roongreim pit khiemoong ? - Roongreim pit moearaaj ?
Il negozio chiude alle 08:00 p.m.
Haang pit soong toem
Quando vuoi andare ?
Khoen jaak tja paaj moearaaj ?
A che ora vuoi andare ?
Khoen jaak tja paaj toon khiemoong?
A che ora devi andare ?
Khoen tja paaj toon khiemoong?
Quando devi andare ?
Khoen tja (toong) paaj moearaaj ?
A che ora si mangia ?
Raw tja paaj kin (= taan) toon khiemoong ?
Mangiamo alle 8:00 pm
Raw tja kin (= taan) toon soong toemCHIANG RAI

CHIANG RAI