Free Learning Thai
. . . . .

LEZIONE 18

ORA, MINUTO ...


PRONUNCIA
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu


Ora - Minuto - Secondo - Quarto - Mezz'ora
Tsjuuamoong - Naathie - Winaathie - Sibhaa naathie - Khrung Tsjuuamoong
Mattina
Toon sjaauw
Pomeriggio
Toon baaj
Sera
Toon jen
Che ora sono ?
Weelaa thauw raaj


01:00 - a.m.
Tie noeng
01:00 - p.m.
Baaj moong
02:00 - a.m.
Tie soong
02:00 - p.m.
Baaj soong moong
03:00 - a.m.
Tie saam
03:00 - p.m.
Baaj saam moong
04:00 - a.m.
Tie sie
04:00 - p.m.
Sie moong jen
05:00 - a.m.
Tie haa
05:00 - p.m.
Haa moong jen
06:00 - a.m.
Hok moong tsjaauw
06:00 - p.m.
Hok moong jen
07:00 - a.m.
Tjed moong tsjaauw
07:00 - p.m.
Noeng thoem
08:00 - a.m.
Peid moong tsjaauw
08:00 - p.m.
Soong thoem
09:00 - a.m.
Kaauw moong tsjaauw
09:00 - p.m.
Saam thoem
10:00 - a.m.
Sib moong tsjaauw
10:00 - p.m.
sie thoem
11:00 - a.m.
Sibed moong tsjaauw
11:00 - p.m.
Haa thoem
12:00 - a.m.
Tieang wan
12:00 - p.m.
Tieang khuun


01:05 - a.m.
Tie noeng haa naathie
02:10 - a.m.
Tie soong sib naatie
03.15 - a.m.
Tie saam sibhaa naathie
04.20 - a.m.
Tie sie jiesib naathie
05.25 - a.m.
Tie haa jiesibhaa naathie
06.30 - a.m.
Hok moong saamsib naathie


07:35 - p.m.
Noeng thoem saamsibhaa naathie
08:40 - p.m.
Soong thoem siesib naathie
09:45 - p.m.
. Saam thoem siesibhaa naathie
. Iek sibhaa naathie sie thoem
10:50 - p.m.
. Sie thoem haasib naathie
. Iek sib naathie haa thoem
11:55 - p.m
. Haa thoem haasibhaa naathie
. Iek haa naathie tieang khuunCHIANG MAI

CHIANG MAI