Free Learning Thai
. . . . .

LESSON 10

HUNGRY - TO EAT (1)


PRONUNCIATION
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu


I am (feel) (1) hungry (2)
(A woman says:) Tsjan roesuk (1) hiejoe (2) - Tsjan hiejoe
(A man says:) Phom roesuk (1) hiejoe (2) - Phom hiejoe
I am (feel) (1) very hungry (2)
(Vrouw:) Tsjan roesuk (1) hiejoe (2) maak - Tsjan hiejoe maak
(Man:) Phom roesuk (1) hiejoe (2) maak - Phom hiejoe maak
Are (feel) (1) you hungry (2) ?
Khoen roesuk (1) hiejoe (2) maaj ?
Khoen hiejoe maaj ?
Khoen roesuk (1) hiejoe (2) roeplaauw ?
Khoen hiejoe roeplaauw ?
Yes - No
Tsjan (Phom) hiejoe - Tsjan (phom) maaj hiejoe
To eat
Kin - Rapataan - Taan
I want
Tongkaan - Jaak
Do you want (1) to eat (2) something (3) ?
Khoen tongkaan (1) kin (3) araai (2) maaj ?
Khoen tongkaan (1) kin (3) araai (2) roeplaauw ?
Khoen tongkaan (1) tja kin (3) araai (2) maaj ?
Khoen tongkaan (1) tja kin (3) araai (2) roeplaauw ?
Khoen jaak (1) kin (3) araai (2) maaj ?
Khoen jaak (1) kin (3) araai (2) roeplaauw ?
Khoen tongkaan (1) taan (3) araai (2) maaj ?
Khoen tongkaan (1) taan (3) araai (2) roeplaauw ?
Khoen tongkaan (1) tja taan (3) araai (2) maaj ?
Khoen tongkaan (1) tja taan (3) araai (2) roeplaauw ?
Khoen jaak (1) taan (3) araai (2) maaj ?
Khoen jaak (1) taan (3) araai (2) roeplaauw ?
Yes - No
Tsjan (Phom) tongkaan - Maaj (tongkaan)
Tsjan (Phom) jaak - Maaj (jaak)
I want to eat something
(Woman:) Tsjan tongkaan kin araaj - Tsjan tongkaan taan araaj
(Woman:) Tsjan jaak kin araaj - Tsjan jaak taan araaj
(Man:) Phom tongkaan kin araaj - Phom tongkaan taan araaj
(Man:) Phom jaak kin araaj - Phom jaak taan araaj
We go eat - We eat
Raw paaj kin (taan) - Raw kin (taan)
Do we go eat ?
Raw paaj kin araaj maaj ?
Raw paaj taan araaj maaj ?
Raw paaj rapataan araaj maaj ?
Raw paaj kin araaj roeplaauw ?
Raw paaj taan araaj roeplaauw ?
Raw paaj rapataan araaj roeplaauw ?
Yes - No
OK - Maaj (paaj)


Where do we go eat ?
Raw paaj kin tienaaj ? - Raw paaj taan tienaaj ?
Raw tja paaj kin tienaaj ? - Raw tja paaj taan tienaaj ?
We go eat something in my hotel
(Woman:) Raw paaj kin araaj tie roongreim khongtsjan
(Woman:) Raw paaj taan araaj tie roongreim khongtsjan
(Man:) Raw paaj kin araaj tie roongreim khongphom
(Man:) Raw paaj taan araaj tie roongreim khongphom
We go to a restaurant
Raw paaj tie raanahaan
Do we go to a restaurant ?
Raw paaj tie raanahaan maaj ?
Raw paaj tie raanahaan roeplaauw ?
Do you know (1) a good (2) restaurant ?
Khoen roedjak (1) raanahaan diedie (2) maaj ?
Khoen roedjak (1) raanahaan diedie (2) roeplaauw ?
Ik know (1) a good (2) restaurant
(Woman:) Tsjan roedjak (1) raanahaan tiediedie (2)
(Man:) Phom roedjak (1) raanahaan tiediedie (2)
Where (1) can I find (2) a good (3) restaurant ?
Tsjan (Phom) tja haa (2) raanahaan diedie (3) daaj tienaaj (1) ?
A big restaurant - A small restaurant - A seafood restaurant
Raanahaan jaaj - Raanahaan lek - Raanahaan thalee
A European restaurant - A Thai restaurant
Raanahaan jurop - Raanahaan ThaiTHAILAND - LOY KRATHONG DAY

THAILAND - LOY KRATHONG DAY