Free Learning Thai
. . . . .

LESSON 8

THIRSTY - TO DRINK (1)


PRONUNCIATION
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu TsjuuI'm (feel) (1) thirsty (2)
(A woman says:) Tsjan roesuk (1) khoheng (2) - Tsjan khoheng
(A man says:) Phom roesuk (1) khoheng (2) - Phom khoheng
Are (feel) (1) you thirsty (2) ?
Khoen roesuk (1) khoheng (1) maaj ?
Yes - No
Roesuk - Maaj
Do you want (1) to drink (2) something (3) ?
Khoen tongkaan (1) (= jaak) deum (2) araai (3) maaj ?
Yes - No
Tongkaan - Maaj (tongkaan)
We go drink - We drink
Raw paaj deum - Raw deum
Do we go drink something ?
Raw paaj deum araaj maaj ?
Yes - No
OK - Maaj (tongkaan)


We go to a bar
Raw paaj tie bar
Do we go to a bar ?
Raw paaj tie bar maaj ?
Yes - No
OK - Maaj (paaj)
We go to a restaurant
Raw paaj tie raanahaan
Do we go to a restaurant ?
Raw paaj tie raanahaan maaj ?
Yes - No
OK - Maaj (paaj)
Do we go drink something in my (1) hotel (2) ?
(Woman:) Raw paaj deum araaj tie roongreim (2) khongtsjan (1) maaj ?
(Man:) Raw paaj deum araaj tie roongreim (2) khongphom (1) maaj ?
Do we go drink something in my (1) hotel (2) ?
(Woman:) Raw paaj deum araaj tie roongreim (2) khongtsjan (1) roeplaauw ?
(Man:) Raw paaj deum araaj tie roongreim (2) khongphom (1) roeplaauw ?
We go drink something in my (1) hotel (2)
(Woman:) Raw paaj deum araaj tie roongreim (2) khongtsjan (1)
(Man:) Raw paaj deum araaj tie roongreim (2) khongphom (1)


Waiter - Waitress
Booj - Noong
Can I see (1) the menu (2) ?
(Woman:) Tsjan kho doe (1) meenoe (2) daaj maaj ?
(Man:) Phom kho doe (1) meenoe (2) daaj maaj ?
Yes - No
Daaj - Maaj daaj
What do you want to drink ?
Khoen tongkaan deum araai maaj ?
Coke - Water - Soda water
Kook - Naam plaaow - Soda
I want to drink water - I want to have water
(Woman:) Tsjan jaak deum naam plaaow - Tsjan jaak daaj naam plaaow
(Man:) Phom jaak deum naam plaaow - Phom jaak daaj naam plaaow
Coffee - Milk - Sugar - Tea
Kaaffee - Nom - Naamtaan - Tsjaa
Tea - Ice tea - Hot tea
Tsjaa - Tsjaa jen - Tsjaa roon
Coffee with milk and sugar
Kaaffee saaj nom kap naamtaanPHUKET

PHUKET