Free Learning Thai
. . . . .

LESSON 20

THE HUMAN BODY


PRONUNCIATION
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu


Head - (1) Hear
Hoea - Pom
(2) Forehead
Naaphaak
Face
Naa
(3) Ear - Ears
Hoe - Hoe soong khaang
(4) Cheeck
Kheem - Keem soong kgaang
(5) Eye - Eyes
Taa - Taa soong khaang
(6) Nose
Tsjamoek
(7) Month
Paak
(8) Lip - Lips
Rimfiepaak
(9) Chin
Kaang
(10) Throat
Khoo
(11) Adam's apple
Loekradeuak
(12) Shoulder
Hoealaaj
(13) Chest
Naaok
(14) Breast
Nom - Nom soong khaang
(15) Arm
Khein - Khein soong khaang
(16) Elbow
Khoosook
Penis
Antha - Kradoo - Ham

Vagina
Hie - Hooj - Mhoo - Pi
(18) Umbilicus
Saduu
(19) Abdomes
Thoongnooj
(20) Thigh
Khaaon
(21) Leg
Khaa - Khaa soong khaang
(22) Knee
Hoeakauw
(23) Calf
Biekheng
(24) Ankle
Khootaauw
(25) Foot - Feet
Taauw- Taauw soong khaang


Hand
Mouu
Wrist
Khomouu
Finger
Nieuwmouu
Thumb
Nieuwpong - Hoewa meimouu
Index finger
Nieuwtsjie
Middle finger
Nieuwklaang
Ring finger
Nieuwnaang
Little finger
NieuwkoojPATTAYA

PATTAYA