vlag
Free Learning Thai
vlag
. . . . .

vlag
LES 33

WAAR IS ?


UITSPRAAK
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu


Waar is ... ?
Joe tienaaj - Joe trongnaaj?
Waar is de oogarts?
Mhoo taa joe tienaaj - Mhoo taa joe trongnaaj?
Waar is het restaurant?
Raanahaan joe tienaaj - Raanahaan joe trongnaaj?
Waar is de WC?
Hongnaam joe tienaaj (joe trongnaaj)?
Hongsuam joe tienaaj (joe trongnaaj)?


Waar is de taxi?
Teksie joe tienaaj (joe trongnaaj)?
Waar is het bus (1) station (2) ?
Sataanie (2) rotbus (1) joe tienaaj (joe trongnaaj)?
Sataanie (2) khoensong (1) joe tienaaj (joe trongnaaj)?
Waar is het minibus (1) station (2) ?
Sataanie (2) rottoe (1) joe tienaaj (joe trongnaaj)?
Waar is het trein (1) station (2) ?
Sataanie (2) rotfaaj (1) joe tienaaj (joe trongnaaj)?
Waar is het politie (1) station (2) ?
Sataanie (2) tamroeat (1) joe tienaaj (joe trongnaaj)?
Waar is het bezinestation ?
Pamnaamman joe tienaaj (joe trongnaaj)?


Waar zijn de sigaretten?
Boeri joe tienaaj (joe trongnaaj)?
Waar is de bruine doos?
Klong sie naamtaan joe tienaaj (joe trongnaaj)?
Waar is de zwarte helm?
Moeakkannok sie dam joe tienaaj (joe trongnaaj)?
Waar is mijn identiteitskaart?
Bad phratsjaashoon khongtsjan (khongphom) joe tienaaj (joe trongnaaj)?
Waar is mijn paspoort?
Paaspoort khongtsjan (khongphom) joe tienaaj (joe trongnaaj)?
Waar is jouw rode shirt?
Suua sie deing khongkhoen joe tienaaj (joe trongnaaj)?
Waar is jouw huis?
Baan khongkhoen joe tienaaj (joe trongnaaj)?
Waar is de kam?
Wie joe tienaaj (joe trongnaaj)?PATTAYA (Walking street)
FOTO (c) Nick Steemans
PATTAYA (Walking street)